Salta el contingut

Plantilles

En aquesta secció es poden veure totes les plantilles que s'hagin creat de totes les categories.

Si es prem la icona [+], es pot veure més informació de la plantilla.

 • Hardware: com el seu nom indica, és el maquinari que se li ha assignat a aquesta plantilla

 • Allows: indica a qui se li ha donat permisos per utilitzar la plantilla

 • Storage: indica l'UUID del disc associat a la plantilla i el seu ús

 • Media: indica els mitjans associats a la plantilla, si n'hi ha cap

Detalls de la plantilla

Activació

En habilitar una plantilla (enable), es permet a tots els usuaris amb els quals es comparteixi veure-la i utilitzar-la per crear escriptoris.

Per habilitar o deshabilitar una plantilla, simplement s'ha de fer clic a la casella de selecció de la columna "Enabled" de la taula i confirmar la selecció a la notificació emergent

Checkboxes de les plantilles habilitades

Al fer clic al botó Oculta desactivat situat a dalt a la dreta, les plantilles que no estan habilitades (visibles pels usuaris amb els quals estan compartides) no es mostraran a la taula. Al fer clic al botó Visualitza Desactivat es tornaran a mostrar.

Duplicar

Aquesta opció permet duplicar la plantilla a la base de dades, mentre que es manté el disc original.

La duplicació de plantilles es pot realitzar diverses vegades i és útil a alguns casos, com ara:

 • Es vol compartir la plantilla en altres categories. Es podria duplicar la plantilla i assignar-la a un altre usuari en una categoria diferent amb permisos de compartició separats per la còpia nova i mantenir la versió original

L'eliminació d'una plantilla duplicada no eliminarà la plantilla original.

En duplicar una plantilla, es pot personalitzar la còpia nova:

 • Nom de la nova plantilla
 • Descripció de la nova plantilla
 • Usuari assignat com a nou propietari de la plantilla
 • Habilitar o deshabilitar la visibilitat de la plantilla als usuaris compartits
 • Seleccionar els usuaris amb qui es vol compartir la nova plantilla

Esborrar

Acció no reversible

Actualment l'esborrat d'una plantilla i els seus escriptoris i plantilles derivats no es pot recuperar. Amb l'entrada de la MR de paperera de reciclatge es podran recuperar durant un temps predefinit.

En eliminar una plantilla, apareixerà un modal que mostrarà tots els escriptoris creats a partir d'ella i qualsevol plantilla duplicada. Eliminar la plantilla comportarà l'eliminació de tots els dominis associats i els seus discs.

Dependències

L'eliminació de la plantilla comportarà l'eliminació de tots els dominis associats i els seus discs.

Tot i això, si la plantilla a eliminar és una duplicada d'una altra plantilla, no cal eliminar-les totes. Només s'haurien d'eliminar si també s'elimina la plantilla d'origen.

Plantilla com Servidor

Una plantilla que es marqui com a servidor farà que tots els escriptoris que s'en creïn siguin també servidors. Això vol dir que el sistema iniciarà sempre aquests escriptoris si els troba aturats.

Per a poder generar un servidor a partir d'una plantilla s'ha d'anar al panell de "Administració".

Es prem el botó

Una vegada allí es va a "Templates" sota l'apartat de "Manager".

Es prem el botó

Es prem el botó de la plantilla que es vulgui convertir en server.

Es prem el botó

I apareixerà una finestra de diàleg. S'ha de marcar la casella "Set it as server"


Darrera actualització: April 20, 2023