Salta el contingut

Guia d'instal·lació Windows 11

Per a fer la instal·lació de Windows 11, es té que:

 1. Anar a la pàgina web de Microsoft i descarregar la imatge ISO de Windows 11 versió 64 bits en l'idioma que es prefereixi.

 2. Es descarrega l'última versió estable dels drivers de virtio

Pre-instal·lació

 1. Es crea un escriptori a partir del mitjà pujat amb el següent maquinari virtual:

  Recomanat

  • Visors: SPICE/VNC
  • vCPUS: 4
  • Memoria (GB): 6
  • Videos: Default
  • Boot: CD/DVD
  • Disk Bus: Default
  • Tamany del disc (GB): 140
  • Xarxes: Default
  • Plantilla: Microsoft windows 10 with Virtio devices UEFI
 2. S'edita l'escriptori i se li afegeixen aquests mitjans:

  • Win11_22H2_ES (instal·lador)
  • virtio-win-X (drivers)
  • Optimization Tools (programari d'optimització per a S.O. Windows)

Important

Si es vol tenir xarxa durant el procés d'instal·lació, s'ha d'escollir la xarxa "Intel1000"

Edició XML

És important editar l'xml de l'escriptori ja que sinó la instal·lació no es farà. Per a poder editar l'xml, s'ha de tenir un rol "manager" o "admin".

OS

En l'apartat de "os" dins de l'xml s'ha de modificar i canviar de "pc-*i440fx-2.8" a "q35" i afegir uns elements:

<os>
  <boot dev="hd"/>
  <type arch="x86_64" machine="q35">hvm</type>
  <loader readonly="yes" secure="no" type="pflash">/usr/share/OVMF/OVMF_CODE.fd</loader>
</os>

Hyperv

En l'apartat d' s'ha de posar això, ja que Windows 11 ho recomana per a un millor rendiment:

<hyperv>
  <relaxed state="on"/>
  <vapic state="on"/>
  <spinlocks state="on" retries="8191"/>
  <synic state="on"/>
  <stimer state="on"/>
  <vpindex state="on"/>
  <tlbflush state="on"/>
  <ipi state="on"/>
</hyperv>

TMP

És un requisit de Windows 11 i s'ha d'afegir:

<tpm model="tpm-tis">
  <backend type="emulator" version="2.0"/>
</tpm>

Audio

Forcem que l'àudio surti per Spice amb:

<sound model="ich9">
  <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x1b" function="0x0"/>
</sound>
<audio id="1" type="spice"/>

Channel

<channel type="spicevmc">
  <target type="virtio" name="com.redhat.spice.0"/>
  <address type="virtio-serial" controller="0" bus="0" port="1"/>
</channel>

Devices PCIe + USB

<controller type="usb" index="0" model="qemu-xhci" ports="15">
  <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x02" slot="0x00" function="0x0"/>
</controller>
  <controller type="pci" index="0" model="pcie-root"/>
  <controller type="pci" index="1" model="pcie-root-port">
   <model name="pcie-root-port"/>
   <target chassis="1" port="0x10"/>
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x02" function="0x0" multifunction="on"/>
  </controller>
  <controller type="pci" index="2" model="pcie-root-port">
   <model name="pcie-root-port"/>
   <target chassis="2" port="0x11"/>
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x02" function="0x1"/>
  </controller>
  <controller type="pci" index="3" model="pcie-root-port">
   <model name="pcie-root-port"/>
   <target chassis="3" port="0x12"/>
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x02" function="0x2"/>
  </controller>
  <controller type="pci" index="4" model="pcie-root-port">
   <model name="pcie-root-port"/>
   <target chassis="4" port="0x13"/>
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x02" function="0x3"/>
  </controller>
  <controller type="pci" index="5" model="pcie-root-port">
   <model name="pcie-root-port"/>
   <target chassis="5" port="0x14"/>
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x02" function="0x4"/>
  </controller>
  <controller type="pci" index="6" model="pcie-root-port">
   <model name="pcie-root-port"/>
   <target chassis="6" port="0x15"/>
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x02" function="0x5"/>
  </controller>
  <controller type="pci" index="7" model="pcie-root-port">
   <model name="pcie-root-port"/>
   <target chassis="7" port="0x16"/>
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x02" function="0x6"/>
  </controller>
  <controller type="pci" index="8" model="pcie-root-port">
   <model name="pcie-root-port"/>
   <target chassis="8" port="0x17"/>
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x02" function="0x7"/>
  </controller>
  <controller type="pci" index="9" model="pcie-root-port">
   <model name="pcie-root-port"/>
   <target chassis="9" port="0x18"/>
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x03" function="0x0" multifunction="on"/>
  </controller>
  <controller type="pci" index="10" model="pcie-root-port">
   <model name="pcie-root-port"/>
   <target chassis="10" port="0x19"/>
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x03" function="0x1"/>
  </controller>
  <controller type="pci" index="11" model="pcie-root-port">
   <model name="pcie-root-port"/>
   <target chassis="11" port="0x1a"/>
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x03" function="0x2"/>
  </controller>
  <controller type="pci" index="12" model="pcie-root-port">
   <model name="pcie-root-port"/>
   <target chassis="12" port="0x1b"/>
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x03" function="0x3"/>
  </controller>
  <controller type="pci" index="13" model="pcie-root-port">
   <model name="pcie-root-port"/>
   <target chassis="13" port="0x1c"/>
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x03" function="0x4"/>
  </controller>
  <controller type="pci" index="14" model="pcie-root-port">
   <model name="pcie-root-port"/>
   <target chassis="14" port="0x1d"/>
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x03" function="0x5"/>
  </controller>
  <controller type="sata" index="0">
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x1f" function="0x2"/>
  </controller>
  <controller type="virtio-serial" index="0">
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x03" slot="0x00" function="0x0"/>
  </controller>
  <serial type="pty">
   <target type="isa-serial" port="0">
    <model name="isa-serial"/>
   </target>
  </serial>

Memballoon

<memballoon model="virtio">
  <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x04" slot="0x00" function="0x0"/>
</memballoon>

Console

 <console type="pty">
  <target type="serial" port="0"/>
</console>
Exemple de XML per a Windows 11

Els "#" representen ids, cada id és diferent

  <domain type="kvm">
  <name>#########</name>
  <uuid>#########</uuid>
  <metadata>
    <libosinfo:libosinfo xmlns:libosinfo="http://libosinfo.org/xmlns/libvirt/domain/1.0">
    <libosinfo:os id="http://microsoft.com/win/10"/>
    </libosinfo:libosinfo>
  </metadata>
  <memory unit="KiB">######</memory>
  <currentMemory unit="KiB">######</currentMemory>
  <vcpu placement="static">#</vcpu>
  <os>
    <boot dev="hd"/>
    <type arch="x86_64" machine="q35">hvm</type>
    <loader readonly="yes" secure="no" type="pflash">/usr/share/OVMF/OVMF_CODE.fd</loader>
  </os>
  <features>
    <acpi/>
    <apic/>
    <hyperv>
    <relaxed state="on"/>
    <vapic state="on"/>
    <spinlocks state="on" retries="8191"/>
    <synic state="on"/>
    <stimer state="on"/>
    <vpindex state="on"/>
    <tlbflush state="on"/>
    <ipi state="on"/>
    </hyperv>
    <vmport state="off"/>
  </features>
  <cpu mode="host-model">
    <topology sockets="1" dies="1" cores="4" threads="1"/>
  </cpu>
  <clock offset="localtime">
    <timer name="rtc" tickpolicy="catchup"/>
    <timer name="pit" tickpolicy="delay"/>
    <timer name="hpet" present="no"/>
    <timer name="hypervclock" present="yes"/>
  </clock>
  <pm>
    <suspend-to-mem enabled="no"/>
    <suspend-to-disk enabled="no"/>
  </pm>
  <devices>
    <emulator>/usr/bin/qemu-kvm</emulator>
    <disk type="file" device="disk">
    <driver name="qemu" type="qcow2"/>
    <source file="/isard/groups/##############.qcow2"/>
    <target dev="vda" bus="virtio"/>
    </disk>
    <disk type="file" device="cdrom">
    <driver name="qemu" type="raw"/>
    <source file="/isard/media/###########.iso"/>
    <target dev="sda" bus="sata"/>
    <readonly/>
    </disk>
    <controller type="usb" index="0" model="qemu-xhci" ports="15">
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x02" slot="0x00" function="0x0"/>
    </controller>
    <controller type="pci" index="0" model="pcie-root"/>
    <controller type="pci" index="1" model="pcie-root-port">
    <model name="pcie-root-port"/>
    <target chassis="1" port="0x10"/>
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x02" function="0x0" multifunction="on"/>
    </controller>
    <controller type="pci" index="2" model="pcie-root-port">
    <model name="pcie-root-port"/>
    <target chassis="2" port="0x11"/>
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x02" function="0x1"/>
    </controller>
    <controller type="pci" index="3" model="pcie-root-port">
    <model name="pcie-root-port"/>
    <target chassis="3" port="0x12"/>
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x02" function="0x2"/>
    </controller>
    <controller type="pci" index="4" model="pcie-root-port">
    <model name="pcie-root-port"/>
    <target chassis="4" port="0x13"/>
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x02" function="0x3"/>
    </controller>
    <controller type="pci" index="5" model="pcie-root-port">
    <model name="pcie-root-port"/>
    <target chassis="5" port="0x14"/>
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x02" function="0x4"/>
    </controller>
    <controller type="pci" index="6" model="pcie-root-port">
    <model name="pcie-root-port"/>
    <target chassis="6" port="0x15"/>
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x02" function="0x5"/>
    </controller>
    <controller type="pci" index="7" model="pcie-root-port">
    <model name="pcie-root-port"/>
    <target chassis="7" port="0x16"/>
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x02" function="0x6"/>
    </controller>
    <controller type="pci" index="8" model="pcie-root-port">
    <model name="pcie-root-port"/>
    <target chassis="8" port="0x17"/>
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x02" function="0x7"/>
    </controller>
    <controller type="pci" index="9" model="pcie-root-port">
    <model name="pcie-root-port"/>
    <target chassis="9" port="0x18"/>
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x03" function="0x0" multifunction="on"/>
    </controller>
    <controller type="pci" index="10" model="pcie-root-port">
    <model name="pcie-root-port"/>
    <target chassis="10" port="0x19"/>
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x03" function="0x1"/>
    </controller>
    <controller type="pci" index="11" model="pcie-root-port">
    <model name="pcie-root-port"/>
    <target chassis="11" port="0x1a"/>
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x03" function="0x2"/>
    </controller>
    <controller type="pci" index="12" model="pcie-root-port">
    <model name="pcie-root-port"/>
    <target chassis="12" port="0x1b"/>
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x03" function="0x3"/>
    </controller>
    <controller type="pci" index="13" model="pcie-root-port">
    <model name="pcie-root-port"/>
    <target chassis="13" port="0x1c"/>
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x03" function="0x4"/>
    </controller>
    <controller type="pci" index="14" model="pcie-root-port">
    <model name="pcie-root-port"/>
    <target chassis="14" port="0x1d"/>
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x03" function="0x5"/>
    </controller>
    <controller type="sata" index="0">
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x1f" function="0x2"/>
    </controller>
    <controller type="virtio-serial" index="0">
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x03" slot="0x00" function="0x0"/>
    </controller>
    <serial type="pty">
    <target type="isa-serial" port="0">
      <model name="isa-serial"/>
    </target>
    </serial>
    <console type="pty">
    <target type="serial" port="0"/>
    </console>
    <channel type="spicevmc">
    <target type="virtio" name="com.redhat.spice.0"/>
    <address type="virtio-serial" controller="0" bus="0" port="1"/>
    </channel>
    <interface type="network">
    <source network="default"/>
    <mac address="52:54:00:43:ba:0b"/>
    <model type="virtio"/>
    <bandwidth/>
    </interface>
    <interface type="bridge">
    <source bridge="ovsbr0"/>
    <mac address="52:54:00:0f:0f:a5"/>
    <virtualport type="openvswitch"/>
    <vlan>
      <tag id="4095"/>
    </vlan>
    <model type="virtio"/>
    <bandwidth/>
    </interface>
    <input type="tablet" bus="usb"/>
    <graphics type="spice" port="-1" tlsPort="-1" autoport="yes">
    <listen type="address" address="0.0.0.0"/>
    <image compression="auto_glz"/>
    <jpeg compression="always"/>
    <zlib compression="always"/>
    <playback compression="off"/>
    <streaming mode="all"/>
    </graphics>
    <sound model="ich9">
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x1b" function="0x0"/>
    </sound>
    <audio id="1" type="spice"/>
    <video>
    <model type="qxl" ram="65536" vram="65536" vgamem="16384" heads="1" primary="yes"/>
    <alias name="video0"/>
    </video>
    <tpm model="tpm-tis">
    <backend type="emulator" version="2.0"/>
    </tpm>
    <redirdev bus="usb" type="spicevmc"/>
    <redirdev bus="usb" type="spicevmc"/>
    <memballoon model="virtio">
    <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x04" slot="0x00" function="0x0"/>
    </memballoon>
  </devices>
  </domain>

Instal·lació

Windows 11

Obrim l'escriptori amb Spice o VNC al navegador:

Visors

 • Si es tria Spice, quan aparegui aquesta pantalla s'ha d'anar a "Send key" i prémer Ctrl+Alt+Del
 • Si es tria VNC al navegador, es prem el botó de la part superior dreta "Send Ctrl+Alt+Del "

Quan es prem el botó, apareixerà aquest missatge:

En aquest moment es prem dins de la consola qualsevol tecla, per exemple Enter i es força que s'inici l'instal·lador de windows 11

Apareix el boot d'efi i la càrrega de l'instal·lador de windows:

 1. Tipus d'instal·lació

 2. Carregar drivers de sistema operatiu

Sistema

 1. S'atura i s'edita l'escriptori, canviant així el mode "Boot" i s'escull "Hard disk"

 2. Es torna a iniciar l'escriptori, pot trigar uns minuts a iniciar el sistema.

 3. S'escullen les següents opcions, pot ser que no es redimensioni bé la pantalla en aquest moment i s'haurà de moure el contingut cap amunt o cap avall

 4. S'atura l'escriptori, es treu la imatge d'instal·lació de Windows 11 i se li deixa aquests mitjans:

  • virtio-win-x (controladors)
  • Optimization Tools (programa d'optimització per a S.O Windows)

Configuració

Idioma Català (Opcional)

Abans de passar les Optimization Tools, es canvia l'idioma al català seguint els passos a continuació; si no, es pot obviar aquest apartat.

 1. A Configuración --> Hora e idioma --> Idioma s'afegeix l'Idioma preferido Català (es tanca la sessió si ho demana)

 2. Es replica el canvi a tot el sistema (es reinicia l'equip si ho demana)

Actualitzar i instal·lar

 1. S'instal·len els dos controladors virtio del mitjà de l'escriptori (virtio-win-x).

 2. Es comprova si hi ha actualitzacions del sistema i es descarreguen per a estar al dia amb l'última versió.

 3. S'instal·len els següents programaris i es guarden els seus instal·ladors en una nova carpeta que anomenarem admin en la ruta C:\admin

  Programaris

  • Firefox
  • Google chrome
  • Libre Office
  • Gimp
  • Inkscape
  • LibreCAD
  • Geany
  • Adobe Acrobat Reader

Usuari admin i canvi de permisos

S'obre una Powershell amb permisos d'administrador:

 1. Es crea un usuari admin en el grup Administradors

  $Password = Read-Host -AsSecureString
  New-LocalUser "admin" -Password $Password -FullName "admin"
  Add-LocalGroupMember -Group "Administradors" -Member "admin"
  

 2. Es crea un usuari user en el grup Usuaris

  New-LocalUser "user" -Password $Password -FullName "user"
  Add-LocalGroupMember -Group "Usuaris" -Member "user"
  

 3. Se li canvien els permisos a la carpeta C:\admin, botó dret en la carpeta i es selecciona "Propietats". S'ha de deshabilitar l'herència de la carpeta i esborrar tots els usuaris que no són Administradors

Desinstal·lar aplicacions i modificar configuracions de Microsoft

 1. S'obre un Powershell amb permisos d'administrador, i es desinstal·len els següents paquets i programaris:

  Informació important

  La desinstal·lació d'aquests programaris comporta al fet que el Windows vagi més ràpidament i tingui més espai. És important notar que també s'eliminarà la Microsoft Store. Si no es vol eliminar, s'ha d'obviar l'ordre:

  Get-AppxPackage -Name Microsoft.WindowsStore | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  

  Ordres per a la desinstal·lació dels programaris en Powershell

  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Xbox* | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Bing* | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.3DBuilder | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Advertising.Xaml | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.AsyncTextService | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.BingWeather | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.BioEnrollment | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.DesktopAppInstaller | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.GetHelp | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Getstarted | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Microsoft3DViewer | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.MicrosoftEdge | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.MicrosoftEdgeDevToolsClient | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.MicrosoftOfficeHub | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.MicrosoftStickyNotes | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.MixedReality.Portal | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Office.OneNote | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.People | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.ScreenSketch | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Services.Store.Engagement | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Services.Store.Engagement | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.SkypeApp | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.StorePurchaseApp | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.Wallet | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.WindowsAlarms | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.WindowsCamera | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.WindowsFeedbackHub | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.WindowsMaps | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.WindowsSoundRecorder | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.WindowsStore | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.XboxGameCallableUI | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.YourPhone | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.ZuneMusic | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Microsoft.ZuneVideo | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name SpotifyAB.SpotifyMusic | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name Windows.CBSPreview | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name microsoft.windowscommunicationsapps | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  Get-AppxPackage -Name windows.immersivecontrolpanel | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
  

 2. S'obre msconfig mitjançant les tecles Win+R o des d'una CMD, i es desactiven els serveis següents (es reinicia l'equip si el demana):

  Serveis

  • Administrador d'autenticació Xbox Live
  • Centre de seguretat
  • Firewall de Windows Defender
  • Mozilla Maintenance Service
  • Servei d'antivirus de Microsoft Defensar
  • Servei de Windows Update Medic
  • Windows Update
  • Adobe Acrobat Update Service
  • Servei de Google Update (gupdate)
  • Servei de Google Update (gupdatem)
  • Google Chrome Elevation Service

 3. S'obre l'Administrador de tasques i en aplicacions d'inici s'inhabiliten:

  Programaris

  • Cortana
  • Teams
  • Microsoft OneDrive
  • Windows Security notifications

 4. Es desactiven les notificacions de Windows en Configuració --> Sistema --> Notificacions i accions

 5. S'habiliten les connexions per Escriptori Remot. S'habilita la primera casella, i es deshabilita la segona casella en Configuració avançada

 6. Per a una millor visibilitat del punter del ratolí, és recomanable seleccionar el mode invertit:

 7. Es desactiven aquests elements de la barra de tasques:

 8. S'apaga i s'edita l'escriptori amb el següent maquinari virtual:

  Recomanat

  • Visors: RDP y RDP en el navegador
  • Login RDP:
   • Usuari: isard
   • Contrasenya: pirineus
  • vCPUS: 4
  • Memoria (GB): 8
  • Videos: Default
  • Boot: Hard Disk
  • Disk Bus: Default
  • Xarxes: Default y Wireguard VPN

Autologon

 1. Per a habilitar l'inici de sessió automàtic, s'instal·la l'Autologon.

  Info

  Si ja es va afegir la imatge ISO de l'autlogon en l'apartat de mitjans en l'escriptori, no fa falta descarregar-lo.

 2. Es descomprimeix l'arxiu descarregat i s'executa Autologon64. S'escriu la contrasenya pirineus (o la que es prefereixi).

Optimization tools

 1. Es prem el botó Analizar, seguidament Opciones comunes i es configuren les opcions com en les següents imatges.

  Optimization Tools

  • Microsoft Store : Si en el punt 1 de la desinstal·lació d'aplicacions no s'ha esborrat la Microsoft Store, s'ha de desmarcar la casella d'Aplicaciones de Store"
  • Idioma en Català : Es filtra per la paraula idioma i es desactiven les següents 3 opcions

  Advertència!

  S'ha de tenir cura en passar les Optimization Tools perquè si no es desmarquen les opcions assenyalades amunt, eliminarà el paquet d'idioma en català

 2. S'exporta l'arxiu resultant en la carpeta C:\admin


Darrera actualització: August 9, 2023