Salta el contingut

Ubuntu Server 22.04 Jammy Jellyfish install

Instal·lació del SO

Selecció de l'idioma i de la distribució de teclat

Tipus d'instal·lació

Assignació de les interfícies i de xarxa

Taula de particions

Creació de l'usuari 'isard'

Configuració

Comandaments bàsic

$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade -y
$ sudo apt install vim net-tools htop curl wget spice-vdagent qemu-guest-agent

Reduir la memòria swap

$ sudo sysctl vm.swappiness=1

Reduir emmagatzematge de logs

$ sudo vim /etc/systemd/journald.conf
SystemMaxUse=20M
SystemKeepFree=4G
#SystemMaxFileSize=
SystemMaxFiles=10

$ sudo vim /etc/logrotate.d/rsyslog
/var/log/syslog
{
  rotate 7
  size 20M
  daily
  missingok
  notifempty
  delaycompress
  compress
  postrotate
      /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
  endscript
}

Deshabilitar actualitzacions automàtiques

$ sudo vim /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
Unattended-Upgrade::DevRelease "false";
$ sudo vim /etc/update-manager/release-upgrades
Prompt=never
$ sudo snap refresh --hold 
$ sudo snap set system refresh.retain=3


Darrera actualització: May 11, 2023