Salta el contingut

GPU - Drivers NVIDIA - Ubuntu Desktop

Instal·lació

A partir d'un escriptori Ubuntu Desktop 22.04 LTS, s'agafa la última versió dels drivers NVIDIA al repositori de Google, per sistemes operatius basats en Linux.

S'ha d'assignar un perfil virtual de GPU a l'escriptori abans d'iniciar-ho.

A la terminal s'executa:

$ sudo apt install build-essential
$ sudo bash NVIDIA-Linux-x86_64-525.105.17-grid.run

I es segueixen els passos següents:

Es reinicia l'escriptori.

Llicenciar client

Es fa mitjançant el token, un arxiu que es genera un cop configurat un servidor CLS de llicències a la plataforma de llicenciament NVIDIA.

Es mou el token a l'escriptori tal cual es descarrega, no val copiar el contingut i crear un nou fitxer a l'escriptori donat que hi vénen subdades a aquest fitxer que no es poden regenerar copiant i enganxant el codi d'encriptació de dins l'arxiu (és un arxiu format .tok). Es pot fer mitjançant el visor SPICE, arrossegant des de l'ordinador host fins al visor de l'Ubuntu.

S'ha de moure el token al directori /etc/nvidia/ClientConfigToken, i es canvien els permisos:

$ sudo mv client_configuration_token_*.tok /etc/nvidia/ClientConfigToken
$ sudo chmod 744 /etc/nvidia/ClientConfigToken/client_configuration_token_*.tok

Si no existeix l'arxiu gridd.conf es crea a partir de l'arxiu gridd.conf.template (no s'ha de moficiar res de l'arxiu):

$ sudo cp gridd.conf.template gridd.conf

S'apaga l'escriptori i es modifica per tal de canviar el Video perquè funcioni amb GPU

S'incia i a la terminal s'escriu el comandament

$ nvidia-smi -q

On s'ha de desplaçar fins a trobar el següent apartat, on si License Status surt Licensed amb una data de venciment, confirma la correcta llicència del client Ubuntu.

vGPU Software Licensed Product
    Product Name           : NVIDIA RTX Virtual Workstation
    License Status          : Licensed (Expiry: 2023-5-25 12:53:35)


Darrera actualització: May 11, 2023