Salta el contingut

Ubuntu Desktop 22.04 Jammy Jellyfish install (GNOME and MATE)

Instal·lació del SO

Selecció de l'idioma i de la distribució de teclat

Tipus d'instal·lació

Taula de particions

GNOME

Configuració

Terminal

Comandaments bàsic

$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade -y
$ sudo apt install vim gedit vlc net-tools htop curl wget spice-vdagent qemu-guest-agent

Reduir emmagatzematge de logs

$ sudo vim /etc/systemd/journald.conf
SystemMaxUse=20M
SystemKeepFree=4G
#SystemMaxFileSize=
SystemMaxFiles=10

$ sudo vim /etc/logrotate.d/rsyslog
/var/log/syslog
{
  rotate 7
  size 20M
  daily
  missingok
  notifempty
  delaycompress
  compress
  postrotate
      /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
  endscript
}

Reduir la memòria swap

$ sudo sysctl vm.swappiness=1

Deshabilitar actualitzacions automàtiques

$ sudo vim /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
Unattended-Upgrade::DevRelease "false";
$ sudo vim /etc/update-manager/release-upgrades
Prompt=never
$ sudo snap refresh --hold 
$ sudo snap set system refresh.retain=3

Paràmetres

Inici de sessió - Ubuntu amb Xorg

Privacitat - Pantalla

Compartició - Escriptori remot

Es deixa buida la nova contrasenya que demana, o s'aplica l'activació del RDP.

Aplicacions per defecte

Quant a - Actualitzacions de programari

Personalització

Terminal

Canviar el fons de pantalla del login

$ sudo apt install libglib2.0-dev-bin
$ wget -qO - https://github.com/PRATAP-KUMAR/ubuntu-gdm-set-background/archive/main.tar.gz | tar zx --strip-components=1 ubuntu-gdm-set-background-main/ubuntu-gdm-set-background
$ sudo ./ubuntu-gdm-set-background --image /PATH/TO/YOUR/IMAGE

Paràmetres

Fons

Usuaris

MATE

Configuració

Terminal

Comandaments bàsics

$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade -y
$ sudo apt install vim gedit vlc net-tools htop curl wget spice-vdagent qemu-guest-agent

Reduir la memòria swap

$ sudo sysctl vm.swappiness=1

Reduir emmagatzematge de logs

$ sudo vim /etc/systemd/journald.conf
SystemMaxUse=20M
SystemKeepFree=4G
#SystemMaxFileSize=
SystemMaxFiles=10

$ sudo vim /etc/logrotate.d/rsyslog
/var/log/syslog
{
  rotate 7
  size 20M
  daily
  missingok
  notifempty
  delaycompress
  compress
  postrotate
      /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
  endscript
}

Deshabilitar les actualitzacions automàtiques

$ sudo vim /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
Unattended-Upgrade::DevRelease "false";
$ sudo vim /etc/update-manager/release-upgrades
Prompt=never
$ sudo snap refresh --hold 
$ sudo snap set system refresh.retain=3

Habilitar l'auto-login de l'usuari

$ sudo vim /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-arctica-greeter.conf
# add next line to the end of file
autologin-user=isard

Habilitar l'accés via RDP

$ sudo apt install xrdp
$ sudo systemctl enable xrdp
$ sudo systemctl restart xrdp

$ sudo vim /etc/X11/Xsession.d/80mate-environment
# add next line before 'fi' closes, last line inside conditional
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS

Paràmetres del sistema

Administració - Programari i actualitzacions

Maquinari - Gestor d'energia

Aspecte i comportament - Estalvi de pantalla

Personal - Aplicacions preferides

Personalització

Terminal

Canviar el fons de pantalla del login

$ sudo vim /usr/share/glib-2.0/schemas/30_ubuntu-mate.gschema.override
background='/path/to/wallpaper'
$ sudo glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas/

Paràmetres del sistema

Aspecte i comportament - Aparença - Fons

Personal - Quant a mi


Darrera actualització: May 11, 2023