Salta el contingut

Linkat 22.04 LTS install

Instal.lació

Durant la instal.lació s'ha configurat:

 • No instal.lar actualitzacions ni programari de tercers

 • Particions tradicionals (no lvm)
 • Tot el sistema (/home inclòs) a l'arrel "/"
 • Sistema de fitxers ext4
 • 80GB de sistema i 20GB lliures (per a fer pràctiques)
 • Sense partició d'intercanvi (swap)

 • usuari: isard, clau: pirineus

S'han deixat aquests serveis tal com venen:

 • apparmor: actiu
 • tallafocs ufw: actiu
 • sshd: no instal.lat. Per a instal.lar-lo fer apt install -y sshd i revisar el tallafocs.

Finestra de guiat inicial

 • Desmarquem notificacions i updates pro

Linkat

Per a transformar-la en la Linkat s'ha executat les instruccions oficials:

wget http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-22.04/main/linkat-install_22.04-3_all.deb
dpkg -i linkat-install_22.04-3_all.deb
rm linkat-install_22.04-3_all.deb

Obrim l'aplicació Linkat installer. Obrirà un terminal i demanarà la clau (pirineus). Esperem a que acabi la instal.lació de paquets linkat.

Seleccionem gestor de finestres quan ens ho demani: lightdm (mate)

Reiniciem en acabar.

Instal.lacions i configuracions

Redimensionat de pantalla

Actualment hi ha un bug als gestors de finestres que no siguin Gnome que fa que no funcioni el redimensionat de la pantalla. Per a solventar-ho cal:

echo 'ACTION=="change",KERNEL=="card0", SUBSYSTEM=="drm", RUN+="/usr/local/bin/x-resize"' > /etc/udev/rules.d/50-x-resize.rules

vi /usr/local/bin/x-resize

#! /bin/sh
PATH=/usr/bin
export DISPLAY=:0.0
xrandr --output "$(xrandr | awk '/ connected/{print $1; exit; }')" --auto

i donar permisos d'execució a aquest fitxer:

chmod 744 /usr/local/bin/x-resize

Paquets

Actualització

Obrim terminal

sudo apt update
sudo apt upgrade -y

Paquets

sudo apt install -y terminator gimp vlc vim gedit htop iftop glances curl wget net-tools qemu-guest-agent

sudo apt-get clean
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get autoremove

Mirem quines imatges de kernel ja no calen i les eliminem:

dpkg --get-selections | grep linux-image
uname -a

i les eliminem (les que no surtin a l'actual mostrada per uname -a):

apt-get remove --purge linux-image-5.19.0-32-generic
apt-get remove --purge linux-image-generic-hwe-22.04

Desactivacions i limitacions

Desactivar actualitzacions

sudo rm /etc/apt/apt.conf.d/99update-notifier
sudo rm /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades

Limitar tamany logs Journald

Limitem a 20M els logs:

echo "SystemMaxUse=20M " >> /etc/systemd/journald.conf 
journalctl --vacuum-size 20M

Syslogd

Limitem a 2 dies i fem la rotació diària:

nano /etc/logrotate.d/rsyslog

rotate 2
daily (*instead of weekly*)

Snap

Desactivem les actualitzacions (en fa 4 diàries) dels paquets snap:

snap refresh --hold 
snap set system refresh.retain=2

Personalitzacions

Perfil usuari

Fem copy i paste d'imatges locals a l'escriptori. Creem nova imatge desde portaretalls del gimp. L'editem si cal. La desem a /home/isard/ La movem al directori d'imatges: sudo mv profile.png /usr/share/pixmaps/faces/

Anem a la configuració de Linkat, apartat de perfil d'usuari, i en canviem l'imatge.

Fons de pantalla

També fem copiar i enganxar del sistema local al remot (mitjançant visor spice), l'editem amb el gimp, la desem i la movem al directori per defecte d'imatges:

sudo mv linkat-Isard-Wall.png /usr/share/backgrounds/

I amb el menú contextual del botó dret del ratolí sobre l'escriptori canviem el fons.

Finalització

Si hem fet ús del navegador web:

rm -rf /root/isard/.mozilla

Per l'usuari root i també isard esborrem l'historial:

history -c

L'apaguem i ja podem fer l'sparsify del disc qcow2 per reduïr espai:

poweroff

Darrera actualització: May 11, 2023