Salta el contingut

Linkat 22.04 LTS install

Instal·lació del SO

Per a transformar-la en la Linkat s'ha executat les instruccions oficials. En un escriptori amb Ubuntu 22.04 LTS instal·lat:

$ wget http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-22.04/main/linkat-install_22.04-3_all.deb
$ sudo dpkg -i linkat-install_22.04-3_all.deb
 1. S'obre l'aplicació instal·ladora de Linkat.

 2. S'obrirà un terminal i demanarà la clau d'administrador.

 3. Es selecciona el gestor de finestres lightdm (Mate).

 4. Es reinicia l'equip en cabar.

Isard (rols admin o manager)

Modificar XML de l'escriptori

<driver name="qemu" type="qcow2" cache="unsafe" discard="unmap"/>

Configuració

Estat dels serveis

 • apparmor: actiu
 • tallafocs ufw: actiu
 • sshd: no instal·lat

Terminal

Comandaments bàsic

$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade -y
$ sudo apt install vim gedit vlc net-tools htop curl wget spice-vdagent qemu-guest-agent

Modificar fstab

$ sudo vim /etc/fstab
for every "ext4" storage, define "noatime,discard"

UUID=xxxxx-xxxxx-xxxxxx /        ext4  defaults,noatime,discard,errors=remount-ro 0    1

Alliberar espai al sistema

$ cd /
$ sudo fstrim -a -v 

Reduir la memòria swap

$ sudo sysctl vm.swappiness=1

Reduir emmagatzematge de logs

$ sudo vim /etc/systemd/journald.conf
SystemMaxUse=20M
SystemKeepFree=4G

Deshabilitar actualitzacions automàtiques i les notificacions de les noves

$ sudo apt purge update-manager update-notifier*
$ sudo vim /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
Unattended-Upgrade::DevRelease "false";
$ sudo vim /etc/update-manager/release-upgrades
Prompt=never
$ sudo snap refresh --hold 
$ sudo snap set system refresh.retain=3

Habilitar l'auto-login de l'usuari

$ sudo vim /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-arctica-greeter.conf
# add next line to the end of file
autologin-user=isard

Habilitar l'accés via RDP

$ sudo apt install xrdp
$ sudo systemctl enable xrdp
$ sudo systemctl restart xrdp

$ sudo vim /etc/X11/Xsession.d/80mate-environment
# add next line before 'fi' closes, last line inside conditional
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS

Redimensionat de pantalla

$ sudo echo 'ACTION=="change",KERNEL=="card0", SUBSYSTEM=="drm", RUN+="/usr/local/bin/x-resize"' > /etc/udev/rules.d/50-x-resize.rules
$ sudo vim /usr/local/bin/x-resize
#! /bin/sh
PATH=/usr/bin
export DISPLAY=:0.0
xrandr --output "$(xrandr | awk '/ connected/{print $1; exit; }')" --auto

$ sudo chmod 744 /usr/local/bin/x-resize

Eliminar imatges de kernel sense ús

$ sudo dpkg --get-selections | grep linux-image
$ sudo uname -a
$ sudo apt-get purge linux-image-5.19.0-32-generic
$ sudo apt-get purge linux-image-generic-hwe-22.04

Paràmetres del sistema

Administració - Programari i actualitzacions

Maquinari - Gestor d'energia

Aspecte i comportament - Estalvi de pantalla

Personalització

Terminal

Canviar el fons de pantalla del login

$ sudo vim /usr/share/glib-2.0/schemas/30_ubuntu-mate.gschema.override
background='/path/to/wallpaper'
$ sudo glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas/

Paràmetres del sistema

Personal - Quant a mi


Darrera actualització: June 15, 2023