Salta el contingut

Debian Server 11.6.0 install

Instal·lació del SO

Selecció de l'idioma i de la distribució de teclat

Creació d'usuari i contrasenyes

Tipus d'instal·lació

Taula de particions

No seleccionar cap denv

Configuració

Comandaments bàsic

$ su -
$ apt install sudo
$ visudo 
#add this at the end of file
isard  ALL=(ALL:ALL)  ALL
$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade -y
$ sudo apt install vim net-tools htop curl wget spice-vdagent qemu-guest-agent

Reduir la memòria swap

$ sudo sysctl vm.swappiness=1

Reduir emmagatzematge de logs

$ sudo vim /etc/systemd/journald.conf
SystemMaxUse=20M
SystemKeepFree=4G
#SystemMaxFileSize=
SystemMaxFiles=10

$ sudo vim /etc/logrotate.d/rsyslog
/var/log/syslog
{
  rotate 7
  size 20M
  daily
  missingok
  notifempty
  delaycompress
  compress
  postrotate
      /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
  endscript
}


Darrera actualització: May 11, 2023