Salta el contingut

Debian Server 11.6.0 install

Instal·lació del SO

No seleccionar cap denv

Isard (rols admin o manager)

Modificar XML de l'escriptori

<driver name="qemu" type="qcow2" cache="unsafe" discard="unmap"/>

Configuració

Comandaments bàsic

$ su -
$ apt install sudo
$ visudo 
#add this at the end of file
isard  ALL=(ALL:ALL)  ALL
$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade -y
$ sudo apt install vim net-tools htop curl wget spice-vdagent qemu-guest-agent

Modificar fstab

$ sudo vim /etc/fstab
for every "ext4" storage, define "noatime,discard"

UUID=xxxxx-xxxxx-xxxxxx /        ext4  defaults,noatime,discard,errors=remount-ro 0    1

Alliberar espai al sistema

$ cd /
$ sudo fstrim -a -v 

Reduir la memòria swap

$ sudo sysctl vm.swappiness=1

Reduir emmagatzematge de logs

$ sudo vim /etc/systemd/journald.conf
SystemMaxUse=20M
SystemKeepFree=4G


Darrera actualització: June 15, 2023