Salta el contingut

Debian Desktop 11.6.0 install

Instal·lació del SO

Selecció de l'idioma i de la distribució de teclat

Creació d'usuari i contrasenyes

Tipus d'instal·lació

Taula de particions

Selecció de GNOME com denv

Configuració

Inici de sessió - GNOME Xorg

Terminal

Comandaments bàsic

$ su -
$ visudo 
#add this at the end of file
isard  ALL=(ALL:ALL)  ALL
$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade -y
$ sudo apt install vim gedit vlc net-tools htop curl wget spice-vdagent qemu-guest-agent

Reduir la memòria swap

$ sudo sysctl vm.swappiness=1

Reduir emmagatzematge de logs

$ sudo vim /etc/systemd/journald.conf
SystemMaxUse=20M
SystemKeepFree=4G
#SystemMaxFileSize=
SystemMaxFiles=10

$ sudo vim /etc/logrotate.d/rsyslog
/var/log/syslog
{
  rotate 7
  size 20M
  daily
  missingok
  notifempty
  delaycompress
  compress
  postrotate
      /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
  endscript
}

Paràmetres

Privacitat - Pantalla de bloqueig

Energia - Supensió automàtica

Aplicacions per defecte

Data i hora

Software - Menú dretà - Preferències d'actualitzacions

Personalització

Terminal

Canviar el fons de pantalla del login

$ sudo apt install flatpak
$ wget https://dl.flathub.org/repo/appstream/io.github.realmazharhussain.GdmSettings.flatpakref
$ flatpak install ./io.github.realmazharhussain.GdmSettings.flatpakref
$ flatpak run io.github.realmazharhussain.GdmSettings

Paràmetres

Fons de pantalla

Usuaris


Darrera actualització: May 11, 2023