Salta el contingut

Config

Per a anar a la secció de "Config", es prem el botó

I es prem el botó

Job Scheduler

En este apartado se puede programar un "trabajo", puede ser una copia de seguridad o

  • Type: Cron (que haga el trabajo a una hora determinada), interval (que haga el trabajo cada x tiempo)

  • Hour: indica la hora

  • Minute: indica el minuto

  • Action: backup database, check ephimeral domain status

Backup database

En aquesta secció es poden realitzar còpies de seguretat de la base de dades del sistema.

  • Es pot pujar una còpia de seguretat que ja s'hagi realitzat. Per a això, es prem el botó i s'arrossega l'arxiu a la finestra diàleg:

  • Per a crear una nova còpia de seguretat es prem el botó

  • Per a eliminar una còpia de seguretat es prem el botó

  • Per a restaurar una còpia de seguretat es prem el botó

  • Per a veure la informació de la còpia de seguretat es prem el botó

  • Per a descarregar-se l'arxiu de la còpia de seguretat es prem el botó

Maintenance mode

La manera de manteniment desactiva les interfícies web per als usuaris amb rols de manager, advanced i de user.

Per a habilitar i deshabilitar aquesta funció, es marca la casella

Una vegada marcada la casella, quan els usuaris intentin iniciar sessió al seu compte, els apareixerà un missatge de manteniment